حمایت از ما:


IAU Varamin

#"
#"
#"
#"
#"
#"
#"
#"
اساتید هیات علمی واحد
نام نام خانوادگی رشته تحصیلی گروه آموزشی مدرک مرتبه
صادق حسینی مهندسی مکانیک   مکانیک فوق لیسانس مربی
سید محمد ترابی زبان وادبیات فارسی  زبان وادبيات فارسي دکتری تخصصی دانشيار
مهری بهفر                           زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
اصغر بهاری زبان وادبيات فارسي  زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
فاطمه فیض زبان و ادبيات عرب  زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
بهمن                 سیدنظری زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي دکتری تخصصی دانشيار
مریم حاجیان باغی زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
کاظم دزفولیان راد زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي دکتری تخصصی استاد
سهیلا حقیقی آذر زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
فیروزه کدخدایی زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
ابراهیم ممتاز                          زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
طاهره                خبازی زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
مرجان                علی اکبر زاده زهتاب زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
پرستو                یمینی زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
زهره                 صادقی افجه روانشناسي تربيتي  زبان وادبيات فارسي دکتری تخصصی مربی
مژده                 کمالی فرد زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
فریبا مرادی عباس آبادی روانشناسي عمومي                           زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
علیرضا قوجه زاده هلانی زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
معصومه               خدادادی مهاباد زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي دکتری تخصصی استادیار
محمدعلی شفایی زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
الهام                خیاطان زبان وادبيات فارسي  زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
نسرین سادات شریفی زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
سیداحمد قاسمی زبان وادبيات فارسي                        زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
زهرا                 سلیمانی زبان و ادبيات عرب                         زبان وادبيات فارسي دکتری تخصصی استادیار
اشرف                 چگینی زبان و ادبيات عرب  زبان وادبيات فارسي فوق لیسانس مربی
مریم بهنام مرادی آموزش مامايي پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
نعمت اله             بابائی مديريت خدمات بهداشتي و درماني            پرستاري و مامائی دکتری تخصصی استادیار
مهری رباط جزی آموزش مامايي                             پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
سیدعباس سیادتی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی پرستاري و مامائی دکتری تخصصی استادیار
روزبه یلفانی باكتري شناسي                             پرستاري و مامائی دکتری تخصصی مربی
الهام                ضرغامی آموزش مامايي                             پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
شیرین شهبازی مامایی پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
خدیجه تعمیدی مامایی پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
محبوبه               لطفی آموزش مامايي                             پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
سیما نظر پور                        آموزش مامايي                             پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
موسی الرضا محمدی انگل شناسي پزشكي پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
زهره علیزاده حقیقی پرستاری پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
محمدحسن              احمدپور مديريت خدمات بهداشتي و درماني            پرستاري و مامائی دکتری تخصصی استادیار
سيمين پروانه وار مامائي پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
فاطمه علوی زرنگ پرستاری پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
آزاده زنوزی مامائی پرستاري و مامائی فوق لیسانس مربی
علی کاظمی فارماکولوژی پرستاري و مامائی دکتری تخصصی استادیار
پروین پورمجیدیان فرهنگ وزبان های باستانی تاریخ دکتری تخصصی استادیار
بیتا سودائی باستان شناسی تاریخ دکتری تخصصی استادیار
پوریا کاشانی مرمت اشیا تاریخی و باستانی تاریخ دکتری تخصصی استادیار
تیمور اکبری باستان شناسي تاریخ دکتری تخصصی استادیار
روح اله یوسفی زشک باستان شناسي                             تاریخ دکتری تخصصی مربی
مهرزاد عبادی قهرمانی تربیت بدنی تربيت بدني دکتری تخصصی مربی
نوشین عبدلی یزدی پرستاري-مديريت بهداشت جامعه تربيت بدني دکتری تخصصی مربی
مهدی منصوری تربیت بدنی تربيت بدني فوق لیسانس مربی
فرح نامنی تربيت بدني تربيت بدني دکتری تخصصی استادیار
معصومه هلالی زاده تربیت بدنی تربيت بدني فوق لیسانس مربی
زهره طالبی تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت بدني فوق لیسانس مربی
بهاره یزدان پرست چهار محلی تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت بدني فوق لیسانس مربی
فرانک سهیلی نژاد تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت بدني فوق لیسانس مربی
مجید هاشمی تربيت بدني                               تربيت بدني دکتری تخصصی استادیار
بابک زالی تربيت بدني                               تربيت بدني فوق لیسانس مربی
لادن فرومند حقوق عمومي حقوق و علوم سیاسی دکتری تخصصی استادیار
زهرا زبرجد حقوق خصوصی حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
قاسم رنجبران حقوق جزا وجرم شناسی حقوق و علوم سیاسی دکتری تخصصی استادیار
یعقوب پورعباس آغاج اوغلو حقوق حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
لیلا قلیجائی علوم سياسي حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
امید شعبانی حقوق خصوصی حقوق و علوم سیاسی دکتری تخصصی مربی
هادی میرزایی برزی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق و علوم سیاسی دکتری تخصصی مربی
هاله شاعری فقه ومباني حقوق اسلامي حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
شکرالله نیکوند حقوق خصوصي حقوق و علوم سیاسی دکتری تخصصی استادیار
عبدالعلی محمدی حقوق خصوصي                               حقوق و علوم سیاسی دکتری تخصصی استادیار
جمشید عسگر رمکی حقوق خصوصي                               حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
رقیه شهابی فقه ومباني حقوق اسلامي                   حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
روح الله مهمان نوازان حقوق خصوصی حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
مسعود                گماری حقوق بين الملل                           حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
محسن                 طاهری جبلی حقوق جزاوجرم شناسي حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
علی بادامچی حقوق عمومي                               حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
عاطفه                امینی نیا حقوق بين الملل                           حقوق و علوم سیاسی دکتری تخصصی استادیار
محمد باباپور حقوق خصوصی حقوق و علوم سیاسی دکتری تخصصی استادیار
مهدی کردبچه حسین آباد حقوق بین الملل حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانس مربی
کاظم کریمی علوم دامی دامپروری دکتری تخصصی استادیار
عباس جهانبخشی علوم دامی-اصلاح نژادودام دامپروری دکتری تخصصی استادیار
سیدعبدالمجید موسوی شيلات دامپروری فوق لیسانس مربی
فریدون فضائلی نژادی دامپزشكي                                 دامپروری دكتري حرفه اي مربی
سیدجمال الدین فاطمی علوم دامي دامپروری فوق لیسانس مربی
سیروس اشیدری دامپروري                                 دامپروری دکتری تخصصی دانشيار
سیدحسین طباطبائی دامپزشكي                                 دامپروری دكتري حرفه اي مربی
کامران زند                            دامپروري                                 دامپروری فوق لیسانس مربی
فرهاد                فرودی دامپروري                                 دامپروری دکتری تخصصی استادیار
فریور شایانفر دامپروري دامپروری فوق لیسانس مربی
محسن                 نوری دامپروري                                 دامپروری فوق لیسانس مربی
محمدرضا              عابدینی بهداشت مواد غذایی دامپروری دکتری تخصصی استادیار
قباد                 عسگری جعفر آبادی ژنتيك و اصلاح نژاد دام                   دامپروری دکتری تخصصی استادیار
ناصر                 کریمی علوم دامي                                دامپروری دکتری تخصصی استادیار
سید ناصر موسوی مهندسي كشاورزي ( علوم دامي )             دامپروری دکتری تخصصی استادیار
مهدی دلیر رياضي كاربردي رياضي فوق لیسانس مربی
اکبر مرشداسکی رياضي محض رياضي فوق لیسانس مربی
موسی الرضا فدائی یامی رياضي كاربردي رياضي دکتری تخصصی استادیار
فرید مخصوص رياضي محض رياضي فوق لیسانس مربی
صمد خبازی اسکوئی رياضي محض رياضي فوق لیسانس مربی
سعیده افشارمنش رياضي محض رياضي فوق لیسانس مربی
نازنین احمدی رياضي كاربردي                            رياضي دکتری تخصصی استادیار
ربابه                سهندی طرق رياضي محض                                رياضي دکتری تخصصی استادیار
مهدی نجفی خواه رياضي                                    رياضي دکتری تخصصی دانشيار
محمدحسین بهشتی آمارریاضی رياضي دکتری تخصصی استادیار
یعقوب جوادی آموزش زبان انگلیسی زبان انگليسي فوق لیسانس مربی
نسرین شریف رازی آموزش زبان انگليسي زبان انگليسي فوق لیسانس مربی
مژگان کوهپایه زاده اصفهانی آموزش زبان انگليسي زبان انگليسي فوق لیسانس مربی
مجید غنی زاده تبریزی زبانشناسي همگاني                         زبان انگليسي فوق لیسانس مربی
ایرج نوروزی آموزش زبان انگليسي                       زبان انگليسي دکتری تخصصی استادیار
پرویز یوسفی آموزش زبان انگليسي                       زبان انگليسي فوق لیسانس مربی
ندا هدایت زبانشناسي همگاني                         زبان انگليسي دکتری تخصصی مربی
مصطفی امیری زبان وادبيات انگليسي                     زبان انگليسي فوق لیسانس مربی
غلامحسین کرمی آموزش زبان انگليسي                       زبان انگليسي فوق لیسانس مربی
ندا قراگوزلو زبانشناسی همگانی زبان انگليسي دکتری تخصصی استادیار
شمسی واقف زاده زبان و ادبيات عرب زبان وادبيات فارسي دکتری تخصصی استادیار
فاطمه نوربخش میکروبیولوژی زيست شناسي دکتری تخصصی استادیار
فهیمه باغبانی آرانی زیست شناسی - ژنتیک زيست شناسي دکتری تخصصی استادیار
مهدی علی جانیان زاده بیوفیزیک زيست شناسي دکتری تخصصی استادیار
سیامک یوسفی سیاهکلروردی دامپروري                                 زيست شناسي دکتری تخصصی استادیار
مریم عیدی زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري زيست شناسي دکتری تخصصی دانشيار
عباس                 پازکی زیست شناسی-علوم گیاهی زيست شناسي دکتری تخصصی استادیار
فرهنگ                فرهمند قوی شیمی محيط زيست زيست شناسي دکتری تخصصی مربی
مرجان                عرب                            زيست شناسي (علوم گياهي )                 زيست شناسي فوق لیسانس مربی
محمد                 ابراهیم زاده فيزيولوژي گياهي زيست شناسي دکتری تخصصی استادیار
سحر                  هنرمند جهرمی زيست شناسي - ميكرو بيو لوژي              زيست شناسي دکتری تخصصی مربی
مهدي ابراهيمي بيوشيمي زيست شناسي دکتری تخصصی استادیار
معصومه مهدوي اورتاكند گياهشناسي زيست شناسي دکتری تخصصی استادیار
شهره زارع کاریزی زیست شناسی-ژنتیک زيست شناسي دکتری تخصصی استادیار
حسن صاحب جمعی بیوفیزیک زيست شناسي دکتری تخصصی استادیار
راحله صفائی جوان بیوفیزیک زيست شناسي دکتری تخصصی مربی
رابعه خوشنویس زاده بیوفیزیک زيست شناسي فوق لیسانس مربی
بهرنگ سلاجقه محيط زيست وارزيابي زيست شناسي فوق لیسانس مربی
نازنین فرهادیار شیمی معدنی شيمي دکتری تخصصی استادیار
علی مقیمی شيمي تجزيه شيمي دکتری تخصصی دانشيار
فاطمه آذرخشی شیمی آلی شيمي دکتری تخصصی استادیار
حمیدرضا شهبازی شیمی تجزیه شيمي دکتری تخصصی استادیار
مهساسادات میرعلینقی شيمي -فيزيك شيمي دکتری تخصصی استادیار
محمدحسن              شکوهیان شيمي معدني                               شيمي دکتری تخصصی استادیار
محسن                 شعبانی شيمي فيزيك                               شيمي دکتری تخصصی استادیار
مصطفی شجاعی جشوقانی شيمي آلي                                 شيمي فوق لیسانس مربی
حکیم فرجی شيمي  تجزيه شيمي دکتری تخصصی استادیار
مسعود                مدنی شيمي آلي                                 شيمي دکتری تخصصی استادیار
فریبرز عزیزی نژاد شيمي فيزيك پليمر شيمي دکتری تخصصی مربی
نیلوفر تاج الدینی شيمي معدني                               شيمي دکتری تخصصی استادیار
الهام                منیری شيمي  فيزيك شيمي دکتری تخصصی دانشيار
محسن حاجی بیگی شیمی آلی شيمي دکتری تخصصی استادیار
علیرضا شهاب لواسانی علوم وصنایع غذایی علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
آرزو                 پاکدل بيوشيمي                                  علوم و صنایع غذایی فوق لیسانس مربی
شیلا برنجی علوم تغذيه                               علوم و صنایع غذایی فوق لیسانس مربی
لیلا ناطقی علوم وصنايع غذايي علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
اورنگ                عیوض زاده علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
سارا                 موحد                           علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
سیمین اسداللهی علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
رضوان                پور احمد جکتاجی علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
محمدرضا              اسحاقی علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
رقیه سکوتی فر علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی فوق لیسانس مربی
بیژن خورشید پور نوبندگانی علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی فوق لیسانس مربی
پیمان رجائی علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
محمد                 رضائی شناسايي وانتخاب مواد(متالوژي) علوم و صنایع غذایی فوق لیسانس مربی
نازنین زند                            علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی مربی
مهناز                هاشمی روان علوم و صنايع غذايي                       علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی استادیار
فاطمه میر آقاسی رودک فقه ومباني حقوق اسلامي فرهنگ و معارف اسلامی فوق لیسانس مربی
مهین جوانمرد چیانه الهیات و معارف اسلامی(فقه و مبانی حقوق اسلامی) فرهنگ و معارف اسلامی فوق لیسانس مربی
علی مردانی فقه ومبانی حقوق اسلامی فرهنگ و معارف اسلامی فوق لیسانس مربی
اکبر احمدی فقه و مبانی حقوق اسلامی فرهنگ و معارف اسلامی دکتری تخصصی استادیار
عمران                عسگری فلسفه وحكمت اسلامي                       فرهنگ و معارف اسلامی فوق لیسانس مربی
زري باغاني ثاني الهيات و معارف اسلامي فرهنگ و معارف اسلامی فوق لیسانس مربی
حسن                  اسدی فقه ومباني حقوق اسلامي                   فرهنگ و معارف اسلامی دکتری تخصصی استادیار
قدسیه سادات هاشمی دولابی فلسفه وحكمت اسلامي فرهنگ و معارف اسلامی فوق لیسانس مربی
کتایون عباسپور چگینی الهيات و معارف اسلامي ( فقه ومباني حقوق) فرهنگ و معارف اسلامی فوق لیسانس مربی
عزت اله              نصیری فلسفه و كلام اسلامي                      فرهنگ و معارف اسلامی دکتری تخصصی استادیار
مهناز                فرحمند                         فقه و مباني حقوق اسلامي                  فرهنگ و معارف اسلامی فوق لیسانس مربی
ناصر علی افضل نژاد                      الهيات- فقه و مباني حقوق اسلامي فرهنگ و معارف اسلامی دکتری تخصصی استادیار
بیژن نیکوروان اختر فيزيك فیزیک دکتری تخصصی استادیار
فرزانه قاضی مغربی فيزيك اتمي-مولكولي فیزیک فوق لیسانس مربی
فاطمه آبائی فیزیک کاربردی فیزیک فوق لیسانس مربی
طاهره پورمیرجعفری فیروز آبادی فیزیک فیزیک دکتری تخصصی استادیار
مجید فرهمندجو فيزيك اتمي -جامد فیزیک دکتری تخصصی استادیار
حمید رضا علائی فيزيك كاربردي                            فیزیک دکتری تخصصی استادیار
حسین کرمی فيزيك اتمي و مولكولي فیزیک فوق لیسانس مربی
َیاسمن هاشمی كامپيوتر-نرم افزار کامپیوتر فوق لیسانس مربی
غلامرضا آهکیان معماری کامپیوتر کامپیوتر فوق لیسانس مربی
علیرضا شفیعی امین کامپیوتر کامپیوتر فوق لیسانس مربی
محمدعلی ترکمنی کامپیوتر کامپیوتر فوق لیسانس مربی
محمدمهدی پناهی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کامپیوتر فوق لیسانس مربی
پویا اسدی كامپيوتر کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار
محمد ترابی بیماری های گیاهی کشاورزی دکتری تخصصی استاد
سعید محمدزاده نمین مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
ثمین صدیق حشره شناسی کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
سعید واشانی هواشناسی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
حمیدرضا رجب لاریجانی مهندسي كشاورزي -زراعت کشاورزی دکتری تخصصی مربی
رحیم هنر نژاد کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی استاد
ندا خردپیر مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
میثم اویسی زراعت کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
پیمان عزیزی خاکشناسی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محمدرضا محمدی بيماري شناسي گياهي کشاورزی فوق لیسانس مربی
حمیدرضا توحیدی مقدم زراعت کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محمد بختیاری مديريت دولتي-گرايش سيستمها و اطلاعات کشاورزی فوق لیسانس مربی
غلامرضا              زهتابیان مهندسي كشاورزي(آبياري) کشاورزی دکتری تخصصی استاد
نبی اله نعمتی زراعت                                    کشاورزی دکتری تخصصی دانشيار
ساسان                انتظاری زراعت                                    کشاورزی فوق لیسانس مربی
سارا                 محمدی کلاجان علوم گياهي                               کشاورزی فوق لیسانس مربی
محمود                باغبان طرقدری جغرافيا-برنامه ريزي روستايي              کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
اسدالله              آقا میر کریمی حشره شناسي كشاورزي کشاورزی دکتری تخصصی استاد
غلامرضا              طالقانی رهبري ورفتارانساني                       کشاورزی دکتری تخصصی دانشيار
احمد                 خرمشاهی حشره شناسي كاربردي -دفع آفات گياهي کشاورزی دکتری تخصصی دانشيار
محمدرضا              همایونی زراعت                                    کشاورزی فوق لیسانس مربی
سید محمد اشکان بيماري شناسي گياهي کشاورزی دکتری تخصصی دانشيار
کاوه زرگری اصلاح نباتات                             کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
مهشید رضایی بيولوژي دريا                             کشاورزی فوق لیسانس مربی
فرشاد                قوشچی زراعت                                    کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
مهدی رسولی زراعت                                    کشاورزی فوق لیسانس مربی
علی افسر زراعت کشاورزی فوق لیسانس مربی
پورنگ                کسرائی زراعت                                    کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
آرش                  برزو                           خاكشناسي                                 کشاورزی دکتری تخصصی مربی
حسین احمدی چناربن مكانيزاسيون كشاورزي                      کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محمدرضا              ممیزی مدیریت منابع ارضی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محمد                 نصری زراعت                                    کشاورزی دکتری تخصصی دانشيار
مژده                 ملکی بيماري شناسي گياهي                       کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محمدرضا باقرزاده کاسمانی باغبانی کشاورزی دکتری تخصصی مربی
محمدرضا سلیمان پور ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
سروه احمدی ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی مربی
موسی کاظمی ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی دکتری تخصصی استادیار
محسن محمودزاده مکانیزاسیون کشاورزی   کشاورزي دکتری تخصصی استادیار
محمدرضا منصوری معماري معماري فوق لیسانس مربی
آرش افشاراحمدی مهندسي معماري معماري فوق لیسانس مربی
کامران رضائیان پور معماري و شهرسازي معماري فوق لیسانس مربی
محمد                 شجاعی معماري                                   معماري دکتری تخصصی استادیار
نیما موهبتی شهرسازی معماري دکتری تخصصی مربی
بابک راشدی اسکوئی معماري                                   معماري فوق لیسانس مربی
رضا                  جعفر پور هادی کیاشری مهندسي معماري                            معماري فوق لیسانس مربی
علی شیرکوند مهندسی عمران- آب معماري فوق لیسانس مربی
رضا نعمت اللهی عمران - زلزله معماري فوق لیسانس مربی
مجید آقا محسنی فشمی مرتعداري منایع طبیعی دکتری تخصصی استادیار
مریم رشیدفر مديريت مناطق خشك و بياباني منایع طبیعی فوق لیسانس مربی
حسینعلی شیبانی جنگلداري(اكولوژي ) منایع طبیعی دکتری تخصصی استادیار
مهدی پناهی آبياري                                   منایع طبیعی دکتری تخصصی استادیار
حسین سلیمانی مهندسی کشاورزی-مدیریت مناطق خشک وبیابانی منایع طبیعی فوق لیسانس مربی
شاداب شهسواری مهندسی شیمی مهندسی شیمی دکتری تخصصی مربی

 

اخبار روابط عمومی
در اولین روز دهه مبارک فجر:
جشن پیروزی انقلاب در واحد ورامین – پیشوا برگزار شد
بیانیه بسیج استادان و شورای هم اندیشی واحد در محکومیت اعدام شیخ نمر :
لزوم موضع گیری شفاف و صریح مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری
با حضور مدیرکل توسعه و پشتیبانی شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی:
از پژوهشگران برتر واحد ورامین – پیشوا تجلیل شد
در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در قرچک تأکید شد :
وحدت کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب اسلامی است
جوابیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
در خصوص اظهارات تخریبی و خارج از واقعیت علیه دانشگاه آزاد اسلامی
در آستانه روز وحدت حوزه و دانشگاه :
همایش علمی سراج با محوریت نماز و حجاب برگزار شد
دبیر کل حزب کارگر کشور در جمع پر شور دانشجویان واحد ورامین – پیشوا :
دانشجویان ایران اسلامی همواره جنبش ضد استعماری خود را حفظ کرده اند / لزوم نگاه ویژه مجلس به فارغ التحصیلان دانشگاهی
با حضور هیأت رئیسه واحد :
نشست های پرسش و پاسخ دانشجویان برگزار شد
بمناسبت هفته بسیج صورت گرفت :
نشست با مسؤلین بسیج ادارات و جمعی از پیشکسوتان عرصه شهادت
معاون فرهنگی در دیدار با خانواده ایثارگران تأکید کرد :
عزت و امنیت امروز ما مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگری‌های جانبازان است
اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان گرامی
اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد نیمسال جدید
قاابل توجه اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی:
برگزاری پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش ملی نخبگان مورخ 6 تا 8 بهمن ماه سال جاری در واحد کرج
اطلاعیه ورزشی
ویژه کارکنان واحد
روابط عمومی واحد خبر داد
ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم آغاز شد
اطلاعیه معاونت آموزشی قابل توجه دانشجویان گرامی:
جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94
قابل توجه دانشجویان گرامی:
اعلامیه امتحانات پایان ترم و انتخاب واحد
معاونت فرهنگی اجتماعی واحد برگزار می کند:
برگزاری همایش سراج با محوریت نماز و حجاب مورخ 24 آذرماه
اطلاعیه ستادشاهدوایثارگر
درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه ستادشاهدوایثارگر
درخصوص دانشجویان مشروط
قابل توجه اساتید و دانشجویان پژوهشگر دانشگاه:
امکان استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد از هر مکان با استفاده از vpn
خانه | واحد| دانشکده ها| فرم ها و بخشنامه ها| خدمات آموزشی| پیوندها| درباره واحد| تماس با ما| پورتال جدید
PEV آدرس: تهران - شهرستان پیشوا – شهرک نقش جهان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا / کد پستی: ۷۴۸۹-۳۳۸۱۷ / تلفن: ۱۴ - ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۱