حمایت از ما:


IAU Varamin

#"
#"
#"
#"
#"
#"
#"
#"
ارتباط با صنعت و جامعه

 

نام مدیر : سید کریم موسوی

شماره تلفن داخلی: 309

 

 

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

الف) آشنایی

دانشگاه و صنعت موتور محرکه تحول اقتصادی در جامعه به شمار می روند و هر گونه کاستی در هر دو بخش صدمات عمیقی را به بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور وارد می سازد.

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در راستای انتقال دانش و فناوری به بخش های فعال اقتصادی و صنعتی و دریافت تجربیات عملی بخش صنعتی و تولیدی به دانشگاه و تلاش در جهت رفع مشکلات مبتلا به دو سویه و همچنین نظارت بر اجرای بهینه دروس عملی نیازمند به خدمات برون دانشگاهی و بازدیدهای علمی دانشجویان از مراکز تحقیقاتی، تولیدی و صنعتی در تلاش است تا بعنوان یکی از بخش های زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهشی به ایفای وظایف محوله بپردازد و ارتباط دانشگاه را با تولید و صنعت و جامعه مخاطب دانشگاه تسهیل نماید.

در این شرایط دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا از سال ۱۳۸۵ بعنوان مدیریت مستقل در حوزه معاونت پژوهشی فعالیت خود را آغاز و با توجه به سطح گسترش رشته های تحصیلی در این واحد دانشگاهی به پیگیری تفاهم نامه ها و عقد قراردادهای همکاری با مراکز آموزشی، تحقیقاتی، صنعتی و تولیدی می پردازد

ب) شرح وظایف دفاتر ارتباط با صنعت

۱-   برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور

۲-   دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه و شرکت در گروههای تخصصی در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط و بررسی امکانات موجود در صنایع و دانشگاه جهت تحقیقات و پروژه های صنعتی

۳-     برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاههای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی

۴-     ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب، نشریه و غیره

۵-     بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت و ارائه طرح ها و پروژه ای کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه معاونت پژوهشی

۶-     انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصتهای مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضاء هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه

۷-     هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی

۸-     برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

۹-     برنامه ریزی جهت تعیین اولویت بندی نیازهای پژوهشی و آموزشی بخش صنعت

۱۰- تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه ای اساتید و نیروی فنی شاغل در دانشگاه

۱۱- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان و ارائه گزارش آن به معاونت پژوهشی

ج) حوزه فعالیت

-         هماهنگی کارآموزی، کارورزی و بازدیدهای علمی و تحقیاتی

-         دریافت سهمیه کارآموزی، نظارت بر نحوه انجام آن

-         بستر سازی اشتغال برای دانشجویان در معرض فارغ التحصیلی

همکاریهای علمی و تحقیقاتی

-         برآورد نیازها، مشکلات و مسائل صنعت و انتقال آن به دانشگاه با توجه به پتانسیل های موجود

-         تدوین بانک اطلاعاتی از ظرفیتهای تحقیقاتی و توان علمی منابع انسانی دانشگاه

-         سازماندهی طرح های برون دانشگاهی

-         عقد قرارداد و جذب پروژه های تحقیقاتی از طریق حمایت معنوی از اعضاء هیات علمی واحد

-         برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه

د) برنامه ها

 برنامه کوتاه مدت

این برنامه با رویکرد رفع نیازهای روزمره بخش های مختلف آموزش و پژوهشی در موضوع اصول  وظایف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه می باشد که در هر سال تحصیلی با توجه به مقتضیات زمانی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه که در شرایط مطلوب در مدت زمان ۲ ساله قابلیت دسترسی خواهد داشت لذا با توجه به قابلیتهای بخش صنعت و نیازهای حوزه آموزش تدوین می گردد و به اختصار با عناوین ذیل می باشد:

۱-   برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضاء هیات علمی از مراکز صنعتی منطقه ای بر اساس اعلام نیاز گروههای مختلف آموزشی و تنظیم تفاهم نامه های همکاری با کارخانجات صنعتی ادارات آموزشی منطقه ای به منظور جذب کارآموز و کارورز

۲-   برنامه ریزی جهت تشویق ورود متصدیان بخش صنعت به دانشگاه به منظور آشنایی با قابلیتهای مختلف دانشگاه در راستای توسعه و تعمیق روابط در چارچوب انجام تحقیقات مورد نیاز بخش صنعت و نیز برگزاری کارگاههای آموزشی با هماهنگی ادارات صنایع و جهاد و کشاورزی برای مدیران و کارشناسان مراکز صنعتی و تولیدی منطقه ای

۳-     همکاری و ارتباط مستمر با کارشناسان و متصدیان دفتر ارتباط با صنعت و جامعه سازمان مرکزی

۴-   ایجاد کارگروه تخصصی ارتباط با صنعت و جامعه در دانشکده ها به منظور بررسی و رفع نیازهای آموزش در گروه های آموزشی مختلف و استفاده از همفکری استادان مجرب در آن کار گروه ها در زمینه توسعه روابط با بخش صنعت و جامعه

۵-   شناسایی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و معرفی آنها به گروه های آموزشی مختلف جهت اعزام کارآموزان و کارورزان و ایجاد رویه مشترک در اجرای درس کارآموزی در گروه های آموزشی مختلف و بررسی امکان کنترل بیشتر دانشجویان در رعایت انضباط آموزشی در مراجعه به مراکز کارآموزی

۶-     هماهنگی با استاد درس کارآموزی به منظور ارتقاء کیفی این درس و بهره مندی بیشتر دانشجویان از نتایج  این دوره ها

۷-   شناسایی و حمایت مادی و معنوی از مخترعان و مکتشفان دانشجو و هیات علمی به منظور استفاده مناسب از بودجه پژوهشی با اطلاع رسانی مناسب و ترغیبی

۸-     تشویق و هدایت طرحهای استادان و پایان نامه های دانشجویی با هماهنگی پژوهش در مسیر نیازهای صنعت در گروه های آموزشی مختلف

۹-   هماهنگی در برگزاری نمایشگاهها تخصصی و سالیانه، همایش های علمی که در دوره های زمانی مختلف صورت می پذیرد که برگزاری همایش مشترک با بخش صنعت از بهترین این هدفها می باشد.

۱۰- اصلاح نیروی انسانی بر اساس چارت سازمانی مصوب و تأمین امکانات مورد نیاز دفتر با هماهنگی معاونت مربوطه و ریاست محترم واحد  (نمودار شماره ۱)

برنامه میان مدت

تدوین برنامه کوتاه مدت در هر سال تحصیلی با توجه به مقتضیات زمانی ضروری می باشد  تنظیم برنامه کوتاه مدت با هدف هدایت اهدف برنامه های کوتاه مدت به سوی اهداف استراتژیک و بلند مدت تدوین و در واقع نقش کانال ارتباطی فی مابین برنامه های کوتاه مدت با برنامه های بلند مدت را ایفاء نموده که قابلیت هدایت برنامه ها را در دوره زمانی ۲ تا ۵ سال داراست که مهترین این برنامه ها با عناوین می باشد:

 1. بررسی نیازهای تحقیقاتی منطقه ای و تلاش در جهت ایجاد مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
 2. تلاش در جهت تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی با برگزاری سمینارهای همایش های سالیانه مختلف و تخصصی با صنعت و امکان سنجی انتشار نشریات تخصصی مشترک به صورت گاهنامه با بخش صنعت
 3. شناسایی نیازهای پژوهشی و آموزشی بخش صنعت و هدایت و معرفی این نیازها به گروه های تخصصی آموزشی
 4. بررسی امکان ایجاد بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه ای اساتید و نیروهای فنی شاغل در دانشگاه و ارسال این اطلاعات قابل ارائه به بخش صنعت جهت آشنایی با قابلیتهای دانشگاه
 5. پیگیری ایجاد کرسی های نظر پردازی در رشته های تحصیلی دارای قابلیت هیات علمی
 6. تنظیم تفاهم نامه های مختلف همکاری با واحدهای صنعتی و اداری به منظور تسهیل ارتباط دانشجویان، استادان با این مراکز و عقد قرارداد در جذب  پروژه های صنعتی
 7. تشویق انجمن های علمی دانشجویی به تشکیل تیم های تحقیقاتی دانشجویی در حوزه صنعت و سوق دادن اجرا همایش های مشترک صنعتی و تولیدی توسط تشکل های دانشجویی
 8. جذب طرح های برون دانشگاهی در  بخش صنعت و اولویت بندی طرح های داخل دانشگاه در مسیر نیازهای صنعت با هماهنگی امور پژوهش
 9. اصلاح چارت سازمانی با توجه به گسترش فعالیتهای واحد و حوزه وظایف دفتر ارتبا با صنعت

برنامه بلند مدت

این برنامه بر اساس افق ده ساله فعالیتهای دفتر ارتباط با صنعت تدوین گردیده که هدایت دورنمای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت بر اساس این افق صورت می پذیرد و پس از اتمام دوره زمانی برنامه های میان مدت در یک دوره زمانی ۵ تا ۱۰ سال به ترتیب قابل دسترسی می باشد که کلیت آن به شرح ذیل می باشد.

 1. ایجاد مراکز رشد یا انکوباتور در بطن مراکز تحقیقاتی  به منظور توسعه کارآفرینی و بهره برداری اقتصادی دو سویه استادان و دانشجویان از یک سو و دانشگاه به عنوان بستر ساز این توسعه از سوی دیگر از در آمد اقتصادی تولیدات علمی
 2. تلاش در جهت شناسای فضایی مناسب به منظور سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بخش خصوصی در جهت تأسیس مراکز صنعتی و تولیدی با مدیریت مشارکتی در حوزه رشته های موجود در دانشگاه خصوصاً کشاورزی
 3. اهتمام در تشکیل شرکت های فن آوری تخصصی با مشارکت اعضاء هیات علمی و ایفاء نقش این شرکت ها به عنوان مهندسین مشاور و ارائه خدمات به بخش صنعت
 4. دانشجو محوری بعنوان اصلی ترین گزینه در نظارت بر اجرای دروس عملی، برگزاری همایشها و نمایشگاههای تولیدات علمی با هدایت اعضاء هیات علمی
 5. ایجاد نمایشگاه دائمی تولیدات علمی دانشگاه در فضای مناسب با هدف اشاعه دستاوردهای پژوهشی واحد در افکار عمومی
 6. گسترش فعالیتهای دفتر ارتباط با صنعت در سه حوزه الف) اداره مستقل اداره ارتباط با سازمان ها و مراکز صنعتی، ب) اداره جذب نیروهای متخصص، ج) اداره دبیرخانه دائمی برگزاری نمایشگاه ها  همایش ها و کرسی های نظرپردازی و ترمیم کامل چارت سازمانی با هماهنگی مسئولین سازمان مرکزی (نمودار شماره ۳)

هـ) کارآموزی و کارورزی

آیین نامه کارآموزی

فرم درخواست معرفی نامه کارآموزی

فرم درخواست معرفی نامه کارورزی

نمودار گردش کار اخذ کارآموزی

فرم پایان دوره کارآموزی

و) تفاهم نامه و قراردادهای همکاری

ز) آیین نامه طرح خدمت مشمولین متخصص

ح) طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

 

دریافت اطلاعات تکمیلی

 

اخبار روابط عمومی
در اولین روز دهه مبارک فجر:
جشن پیروزی انقلاب در واحد ورامین – پیشوا برگزار شد
بیانیه بسیج استادان و شورای هم اندیشی واحد در محکومیت اعدام شیخ نمر :
لزوم موضع گیری شفاف و صریح مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری
با حضور مدیرکل توسعه و پشتیبانی شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی:
از پژوهشگران برتر واحد ورامین – پیشوا تجلیل شد
در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در قرچک تأکید شد :
وحدت کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب اسلامی است
جوابیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
در خصوص اظهارات تخریبی و خارج از واقعیت علیه دانشگاه آزاد اسلامی
در آستانه روز وحدت حوزه و دانشگاه :
همایش علمی سراج با محوریت نماز و حجاب برگزار شد
دبیر کل حزب کارگر کشور در جمع پر شور دانشجویان واحد ورامین – پیشوا :
دانشجویان ایران اسلامی همواره جنبش ضد استعماری خود را حفظ کرده اند / لزوم نگاه ویژه مجلس به فارغ التحصیلان دانشگاهی
با حضور هیأت رئیسه واحد :
نشست های پرسش و پاسخ دانشجویان برگزار شد
بمناسبت هفته بسیج صورت گرفت :
نشست با مسؤلین بسیج ادارات و جمعی از پیشکسوتان عرصه شهادت
معاون فرهنگی در دیدار با خانواده ایثارگران تأکید کرد :
عزت و امنیت امروز ما مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگری‌های جانبازان است
اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان گرامی
اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد نیمسال جدید
قاابل توجه اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی:
برگزاری پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش ملی نخبگان مورخ 6 تا 8 بهمن ماه سال جاری در واحد کرج
اطلاعیه ورزشی
ویژه کارکنان واحد
روابط عمومی واحد خبر داد
ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم آغاز شد
اطلاعیه معاونت آموزشی قابل توجه دانشجویان گرامی:
جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94
قابل توجه دانشجویان گرامی:
اعلامیه امتحانات پایان ترم و انتخاب واحد
معاونت فرهنگی اجتماعی واحد برگزار می کند:
برگزاری همایش سراج با محوریت نماز و حجاب مورخ 24 آذرماه
اطلاعیه ستادشاهدوایثارگر
درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه ستادشاهدوایثارگر
درخصوص دانشجویان مشروط
قابل توجه اساتید و دانشجویان پژوهشگر دانشگاه:
امکان استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد از هر مکان با استفاده از vpn
خانه | واحد| دانشکده ها| فرم ها و بخشنامه ها| خدمات آموزشی| پیوندها| درباره واحد| تماس با ما| پورتال جدید
PEV آدرس: تهران - شهرستان پیشوا – شهرک نقش جهان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا / کد پستی: ۷۴۸۹-۳۳۸۱۷ / تلفن: ۱۴ - ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۱